September 2022


V. Prapthom Gold X Rasri Gold No. 2

V. Prapthom Gold X Rasri Gold No. 2

Blooming since early August

V. Sawanan Blue

V. Sawanan Blue

Blooming on September 9, 2022

V. Sirilak X Blitz Heartthrob ( NOID)

V. Sirilak X Blitz Heartthrob ( NOID)

mislabeled from Vandaman

Vanda Wall in Bloom

Vanda Wall in Bloom

Mulitple Vandas bloomimg

Vanda NOID

Vanda NOID

Noid

V. Thailand x tessellata x Mimi Palmer

V. Thailand x tessellata x Mimi Palmer

Found Blooming after much rain and storms